Działalność naukowo-organizacyjna

StartDziałalność naukowo-organiz...
Rozwiń
 • Prof. P. Szefer był i jest nadal wielokrotnie zapraszany do opracowania artykułów naukowych, książek i rozdziałów przez redaktorów 400. czasopism zagranicznych i wydawców szeregu monografii książkowych. Na uwagę zasługuje zaproszenie prof. P. Szefera przez wiodącego Wydawcę BENTHAM (USA) do podjęcia się funkcji Edytora serii książkowej (e-Book Series) zarówno na temat “Recent Advances in Oceanography” jak i “Green Chemistry”

 • Współpracuje/współpracował z 20. partnerami krajowymi oraz 41. partnerami zagranicznymi z 30. krajów. Efektem współpracy międzynarodowej są wydania książkowe czy publikacje wyłącznie w czasopismach filadelfijskich przygotowane z udziałem m.in. wybitnych naukowców – wielokrotnych i wiodących autorów prac opublikowanych w Nature (London) i Science, tj. profesorów J.O. Nriagu z Michigan University, S.W. Fowler’a z IAEA Monako oraz G.P. Glasby’go z Sheffield University.

 • Przebywał w charakterze ‘Visiting Professor’ lub ‘Visiting Researcher’ w różnych jednostkach naukowych z 16. krajów (Japonia, Korea Południowa, Hong Kong, Indie, Meksyk, Brazylia, Jemen, Wielka Brytania, Monako, Hiszpania, Niemcy, Francja, Dania, Finlandia, Belgia, Norwegia). W ramach tych wizyt (finansowanych z narodowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz przez stronę zapraszającą, m.in. przez Japan Society for the Promotion of Science) wygłaszał cykle wykładów na tamtejszych uniwersytetach i w jednostkach badawczych. więcej>>

 • Wszystkie pobyty naukowe prof. P. Szefera w charakterze ‘Visiting Professor’ oraz ‘Visiting Researcher’ zaowocowały publikacją wyników międzynarodowych badań w prestiżowych periodykach naukowych (m.in. Environ. Pollut., Sci. Total Environ., Environ. Intern., Arch. Environ. Contam. Toxicol., Bull. Environ. Contam. Toxicol., Chemosphere), w których prof. P. Szefer występuje w charakterze wiodącego i zarazem korespondującego autora. W każdej z tych publikacji zaznaczono w sekcji Acknowledgements, że prace badawcze były finansowane w ramach projektów badawczych KBN, NATO czy też przez stronę zapraszającą. więcej>>

 • Prof. Piotr Szefer gościł w swoim laboratorium badaczy, w tym wybitnych uczonych, z 17. krajów (USA, Japonia, Korea Południowa, Indie, Jemen, Wielka Brytania, Hiszpania, Monako, Holandia, Niemcy, Francja, Szwecja, Dania, Finlandia, Rosja, Litwa, Łotwa). więcej>>

 • Wygłosił ok. 60. referatów na zaproszenie organizatorów konferencji lub w wizytowanych zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych.

 • Zdobywał fundusze na badania uczestnicząc w realizacji ok. 20. projektów badawczych krajowych (KBN, MNiSW) i międzynarodowych, m.in. grantu „World Wildlife Fund (WWF)/International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUNC) 3165” oraz 2. grantów: „NATO-Envir. CRG 950373”, “NATO Collaborative Linkage Grant EST.CLG 975811”.

 • Jest/był wieloletnim członkiem ok. 30. gremiów naukowych, wchodzi/wchodził w skład m.in. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (Sekcja Nauk Medycznych), władz Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Główna Komisja Rewizyjna), 3. Komitetów Naukowych PAN (przewodniczący Komisji Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz przewodniczący Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN), 4. Rad Naukowych, a także licznych towarzystw i komisji naukowych, w tym światowego konsorcjum naukowego – Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) zrzeszającego naukowców z 32. krajów oraz European Association for Pharmaceutical Law and Economics (członek korespondent, 1998-2002).

 • Wchodzi/wchodził w skład Rad Redakcyjnych 20. czasopism naukowych w tym 18. anglojęzycznych (m.in. firmowanych przez Elsevier (Science of the Total Environment) czy Taylor & Francis (Toxicological & Environmental Chemistry). Na uwagę zasługuje jego aktywność w radzie redakcyjnej w charakterze jednego z redaktorów ‘Chief Editor’ w British Journal of Applied Science & Technology oraz dwukrotne pełnienie funkcji tzw. Redaktora Gościnnego (Guest Editor) przy współredakcji woluminów okolicznościowych wysoko notowanych czasopism filadelfijskich, tj. Marine Pollution Bulletin (Elsevier) oraz Applied Geochemistry (Pergamon Press).

 • Uczestniczył w organizacji 20. konferencji krajowych i międzynarodowych oraz przewodniczył 50. sesjom naukowym wchodząc w skład komitetów naukowych i organizacyjnych w tym 8. międzynarodowych Technicznych Komitetów Programowych.

 • Opiniował 1500 manuskryptów na zaproszenie redaktorów ca. 120. różnych czasopism anglojęzycznych, głównie z listy filadelfijskiej. Ponadto, przygotował ponad 300 innych recenzji, w tym m.in. ok. 100. recenzji rozpraw doktorskich (14 zagranicznych), habilitacyjnych, wniosków profesorskich oraz manuskryptów książek. Recenzował powyżej 30. projektów badawczych KBN, MNiSW, NCN, w tym międzynarodowych. Na uwagę zasługuje fakt recenzowania przez prof. P. Szefera dorobku naukowego uczonego w związku z nadaniem mu przez GUMed tytułu doktora honoris causa.

 • Przewodniczył ok. 20. siedmio-osobowym Komisjom Habilitacyjnym w ok. 10. krajowych ośrodkach uniwersyteckich i naukowych.

 • Pełnił funkcję dziekana (1996-2002) i prodziekana (1990-1996) Wydziału Farmaceutycznego, był wieloletnim członkiem Senatu AMG i przewodniczył licznym Komisjom szczebla wydziałowego oraz uczelnianego. Godnym odnotowania jest fakt, że w dn. 4.06.1998 r. Komitet Badań Naukowych przyznał po raz pierwszy kierowanemu przez niego Wydziałowi Farmaceutycznemu AMG (1996-2002) najwyższą kategorię „A”.

 • Promotor doktoratu honoris causa prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika, Rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016-2020 (uroczystość nadania w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w dniu 25.11.2015 r.).

 • W zakresie szkolenia młodych kadr naukowych, sprawował opiekę nad doktorantami, spośród których 14. (w tym jeden obcokrajowiec) uzyskało stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych, doktora nauk o Ziemi oraz doktora nauk biologicznych (9. z wyróżnieniem), prezentując swoje rozprawy przed radami 4. różnych jednostek naukowych. Jego doktoranci odbywali swoje staże naukowe w renomowanych ośrodkach naukowych w Belgii, Holandii, Szwecji, Anglii, Niemczech, Federacji Rosyjskiej, Francji, Danii oraz Norwegii. Po uzyskaniu stopnia naukowego znaleźli zatrudnienie nie tylko w kraju, ale także zagranicą, tj. w Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Jemenie.

 • Sprawował pieczę nad wykonywaną przez kilkunastu magistrantów i doktorantów Wydziału Chemii oraz Wydziału BGiO UG częścią ekoanalityczną prac badawczych.

 • Prof. P. Szefer w kierowanej przez niego Katedrze był opiekunem 2. habilitacji, a 2. współpracowników uzyskało tytuł naukowy profesora.

 • W dniu 2.01.2015 r. w Katedrze i Zakładzie Bromatologii został zatrudniony na stanowisku Profesora Wizytującego wybitny naukowiec prof. Pawel M. Kozlowski z University of Louisville (USA).