Działalność naukowo-badawcza

StartDziałalność naukowo-badawcza
Rozwiń

1. Dane bibliometryczne (wg ISI Web of Knowledge oraz Scopus)

 • Dorobek publikacyjny prof. P. Szefera obejmuje ok 360 prac (w tym 217 publikacji z punktacją KBN/MNiSW), w tym 5 książek wydanych m.in. przez Elsevier i CRC Press–Taylor & Francis, 46 rozdziałów książkowych, 9 rozdziałów w skrypcie, redakcję 3. woluminów okolicznościowych (w tym 2. wydanych przez Elsevier i Pergamon), liczne hasła do leksykonu, ok. 280-stronicowy skrypt o charakterze podręcznika, 40. artykułów z zakresu szeroko pojętej publicystyki zawodowej. Ponadto w skład dorobku wchodzi 364 doniesień konferencyjnych.

 • Kumulatywny współczynnik oddziaływania (IF) = 153,177 (wg JCR Science), łączna wartość punktacji ministerialnej = 1783,500

 • Liczba cytowań (wg Scopus) = 2964, Indeks h = 32; 16 prac cytowanych 50 razy i więcej, w tym 4. prace powyżej 100 razy. Liczba cytowań (wg Web of Science, opcja: All Databases) = 2689 w tym z wyłączeniem autocytowań = 2377, Indeks h = 29. Liczba cytowań (wg Google Scholar) = 4179, Indeks h = 36, i10-indeks = 93.


2. Osiągnięcia naukowo-badawcze udokumentowane w periodykach naukowych


Wyniki badań własnych zostały opublikowane w szeregu prestiżowych czasopismach naukowych o profilu oceanografii chemicznej (m.in. w Marine Chemistry, Environment International, Marine Pollution Bulletin, Chemosphere, Applied Geochemistry, Chemical Geology, Environmental Pollution), bromatologicznym (m.in. w Food Chemistry, Food Analytical Methods, European Food Research & Technology, Food Additives & Contaminants–Part A, Journal of Agricultural & Food Chemistry, Environmental Technology, Environmental Monititoring & Assessment), ekoanalitycznym i ekotoksykologicznym (m.in. w Ecotoxicology and Environmental Safety, Archives of Environmental Contamination & Toxicology, Science of the Total Environment, Environmental Science and Technology, Food and Chemical Toxicology), bioanalitycznym (m.in. Microchimica Acta, Fresenius’ Zeitschrift für Analytische Chemie, Journal of Chromatography A, Microchemical Journal). Do najważniejszych osiągnięć udokumentowanych w ww. grupach tematycznych periodyków naukowych zalicza się:


 • Uwieńczone sukcesem próby poszukiwania bioindykatorów antropopresji ze strony zanieczyszczeń nieorganicznych w skali globalnej, tj. obejmującej swoim zakresem analizy kolejnych poziomów troficznych zarówno oceanicznych, tj. Oceanu Atlantyckiego, Spokojnego oraz Indyjskiego jak również mórz śródkontynentalnych, tj. Morza Bałtyckiego, Śródziemnego i Czarnego z uwzględnieniem akwenów Antarktydy, Arktyki oraz Jeziora Bajkał. więcej>>


 • Wielkoskalowe ponad 30-letnie, uwieńczone sukcesem badania, umożliwiające kompleksową chemometryczną ocenę biologicznej odpowiedzi analizowanych organizmów Mytilidae, jako biomonitorów na potencjał obciążenia antropogenicznego monitorowanych ekosystemów. Analizy obejmowały swoim zakresem praktycznie wszystkie, zamieszkiwane przez tych przedstawicieli fauny dennej, strefy klimatyczne Oceanu Światowego, tj. umiarkowaną, podzwrotnikową, tropikalną i arktyczną. Wyniki badań ukazały się drukiem w periodykach naukowych światowej rangi, a w 2006 r. w podsumowującej pracy na łamach Environmental Pollution (Elsevier), z udziałem 13. autorów wywodzących się z 11. krajów. Prof. P. Szefer jest pierwszym i korespondującym autorem tej jak i wcześniejszych publikacji z tego zakresu tematycznego. więcej>>


 • Wdrożenie zaawansowanych komputerowych technik chemometrycznych do oceny wielowariancyjnej jakości odżywczej, autentyczności/zafałszowań oraz oceny stopnia zanieczyszczeń i przetworzenia żywności zarówno krajowej jak i importowanej, w tym pochodzenia morskiego, w kontekście profilaktyki zdrowotnej oraz potencjalnych zagrożeń ekotoksykologicznych.


 • Chemometryczna ocena zmian warunków ekologicznych i antropogenicznych środowiska morskiego wzdłuż kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego, m.in. na podstawie rozmieszczenia zanieczyszczeń chemicznych takich jak: związki butylocyny, metale, metaloidy, radionuklidy.


 • Autorskie opracowanie i zastosowanie metodyki analitycznej polarograficznego i spektrofotometrycznego oznaczania mikrogramowych ilości uranu i toru w próbkach biotycznych oraz abiotycznych (m.in. próbkach wody morskiej). Wyniki badań opublikowano m.in. w czasopismach filadelfijskich (Microchim. Acta, Mar. Chem., Mar. Pollut. Bull., Helgolander Meeresunters., Fres. Z. Anal. Chem., Sci. Total Environ.)


 • Na uwagę zasługuje opracowanie jednoautorskich i krytycznych prac przeglądowych liczących łącznie ok. 300 stron druku dotyczących występowania uranu i toru zarówno w wodach śródlądowych, morskich oraz oceanicznych jak i w ich pozostałych abiotycznych, a ponadto biotycznych (w wszystkich grupach morskich organizmów roślinnych i zwierzęcych) składowych z uwzględnieniem perspektyw pozyskiwania uranu z wód oceanicznych na skalę przemysłową wobec pogłębiającego się deficytu jego tradycyjnych zasobów światowych.


 • Opracowanie wraz z zespołem oraz aplikacja metodyki HPLC-CORONA CAD, umożliwiającej ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w aspekcie występujących w niej substancji dodatkowych.


 • Analiza wraz z zespołem praktycznie wszystkich grup artykułów spożywczych techniką AAS lub ICP-MS pozwalająca na ocenę chemometryczną jakości zdrowotnej oraz bezpieczeństwa żywności na podstawie jej składu mineralnego, tj. pierwiastków zarówno biofilnych jak i toksycznych.


 • Opracowanie z zespołem nowej metody jednoczesnego oznaczania 3. witamin B6 (pirydoksyna, pirydoksal i pirydoksamina), witaminy B12 w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz witamin B1, B6 i B12 w suplementach diety i preparatach farmaceutycznych.


 • Analiza z zastosowaniem metody HPLC-CORONA CAD hormonów sterydowych (w liczbie 21) w próbkach biologicznych umożliwiająca ocenę chemometryczną ich przydatności jako potencjalnych biomarkerów schorzeń endokrynnych, narażenia na dym tytoniowy oraz ekspozycji na wysokie dawki m.in. kofeiny i słodzików, jako dodatków do żywności obecnych w napojach energetyzujących.


3. Osiągnięcia naukowo-badawcze udokumentowane w monografiach książkowych

Na uwagę zasługuje integracja wyników badań własnych z efektami badań prowadzonych w innych ośrodkach światowych. Takie syntetyczne i krytyczne podejście umożliwiało trafne rozpoznanie aktualnych światowych trendów badawczych, co z kolei inspirowało określenie wiodących i perspektywicznych kierunków rozwojowych oraz wytyczenie priorytetowych strategii badawczych. Zaowocowało to opublikowaniem na arenie międzynarodowej 5. książek, 2. woluminów okolicznościowych prestiżowych periodyków naukowych wydanych przez wiodących wydawców światowych, a także ponad 30. rozdziałów książkowych (w większości o zasięgu międzynarodowym firmowanych przez światowe oficyny wydawnicze). Wszystkie wydania książkowe zostały pozytywnie ocenione przez środowisko ekoanalityków oraz bromatologów na arenie międzynarodowej:


 • Opublikowana w 2002 r. przez ELSEVIER i licząca niemal 800 stron druku, monografia książkowa autorstwa prof. P. Szefera pt. „Metals, Metalloids and Radionuclides in the Baltic Sea Ecosystem” w opinii recenzentów jest pierwszym tego typu podsumowującym opracowaniem w literaturze światowej stanowiącym pełną charakterystykę oraz wnikliwą syntezę wyników badań światowych z uwzględnieniem znaczącego i wieloletniego dorobku naukowego autora. więcej>>

 • Druga, ok. 500-stronicowa książka o tematyce bromatologicznej (Eds. – P. Szefer & J.O. Nriagu) pt. „Mineral Components in Foods” została wydana na początku 2007 r. przez uznaną na świecie oficynę wydawniczą CRC PRESS – TAYLOR & FRANCIS. W opinii recenzentów stanowi wyjątkowe dokonanie naukowo-publikacyjne autora w obszarze chemii żywności, potwierdzające jego światowy autorytet. więcej>>

 • Na uwagę zasługuje zaproszenie prof. P. Szefera wraz z profesorem J. Namieśnikiem z Politechniki Gdańskiej do przygotowania monografii książkowej o tematyce bio-analitycznej. Została ona opublikowana na początku 2010 r. przez oficynę wydawniczą CRC PRESS – TAYLOR & FRANCIS. (Eds. – J. Namieśnik & P. Szefer „Analytical Measurements in Aquatic Environments”). więcej>>

 • Prof. P. Szefer wchodził w skład 14-osobowej grupy ekspertów WGPOL w ramach prestiżowej organizacji międzynarodowej Marine Board, European Science Foundation. W opinii recenzenta, reprezentując w tej elitarnej grupie stronę polską prof. P. Szefer był jednocześnie ekspertem współpracującym z Polskim Punktem Koordynacyjnym EFSA (European Food Safety Authority) oraz WGMS-ICES. więcej>>

 • Na uwagę zasługuje również wydana w 2012 roku pod redakcją profesorów: J. Nriagu (Michigan University, USA), J. Pacyny (NILU, Norwegia), P. Szefera (GUMed), B. Markert’a (EISN, Niemcy), S. Wünschmann (EISN, Niemcy) i J. Namieśnika (Politechnika Gdańska) pozycja książkowa zatytułowana “Heavy Metals in the Environment – Selected Papers from the 15th ICHMET Conference”. więcej>>