Galeria

StartGaleria
Rozwiń
Prof. Piotr Szefer przy pracy.
Przedszkolne występy ‘artystyczne’.
Prof. Piotr Szefer w trakcie nadzorowanej przez Profesora Ch.-B. Lee z Seoul National University podróży biorącej swój początek u północno-zachodnich rubieży Półwyspu Koreańskiego, a kończącej się u południowo-wschodnich wybrzeży, w celu rekonesansu strefy pływowej Morza Wschodniego (Pacyfik). Wizyta w Seoul National University (4-11.12.2000) była efektem wcześniej nawiązanej współpracy naukowej w ramach której B.-S. Kim przebywał w dniach 6.09-7.10.1998 r. w celu realizacji części analitycznej swojej pracy doktorskiej w laboratorium prof. P. Szefera w Katedrze Chemii Analitycznej AMG. Dwa lata później prof. P. Szefer odwiedził na zaproszenie University of Seoul, wygłaszając tam wykład oraz nadzorując część ekoanalityczną wspomnianej pracy doktorskiej. Wynikiem tej aktywności badawczej było uzyskanie przez B.-S. Kim'a stopnia naukowego doktora, a także opublikowanie wyników wspólnych badań na łamach <em>Environmental Pollution</em>, (Elsevier, 2002, 2004, 2006).
Prof. Piotr Szefer na jednym z etapów podróży naukowej rozpoczętej w płn-zach. części Korei Południowej, a zakończonej u płd-wsch. wybrzeży Morza Wschodniego w celu rekonesansu przybrzeżnej strefy tego akwenu (Korea Południowa, grudzień 2000), z którego pochodził materiał badawczy, analizowany w ramach pracy doktorskiej B.-S. Kim’a.
W trakcie spotkania z doktorantami Uniwersytetu Adeńskiego (Jemen, marzec 1995). Trzeci z prawej stoi Anis Ahmed Ali wykonujący swoją pracę doktorską w latach 1993-1997 w Katedrze Chemii Analitycznej AMG pod kierunkiem prof. P. Szefera.
Prof. P. Szefer w przerwie między obradami konferencji (International Symposium on Malacology and Environment, La Rochelle, Francja, 7-10.07.1993). Udział w konferencji umożliwił nie tylko wygłoszenie referatu lecz także zwiedzenie niektórych okolic francuskich wybrzeży Atlantyku (Marennes-Oleron, Arcachon), z których pochodził materiał biologiczny do badań (La Tramblade, Boyardville). W późniejszym okresie prof. P. Szefer przebywał z wizytą naukową w IFREMER (Nantes, 30.01-6.02.1994). Przykładem efektywnej współpracy polsko-francuskiej było opublikowanie z dr J.-M. Deslous-Paoli z IFREMER prac w <em>Archives of Environmental Contamination & Toxicology</em> (Springer, 1999) oraz <em>Environmental Pollution</em> (Elsevier, 2006), a także recenzowanie w 2013 r. rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Pau (L’Universite de Pau et des Pays de l’Adour).
Prof. Piotr Szefer na pokładzie statku „Garlandstone” w trakcie zwiedzania w Kornwalii zabytkowej kopalni rud metali kolorowych przy okazji pobytu w Plymouth po zaprezentowaniu swojej oferty badawczej w University of Plymouth (Wielka Brytania 23-27.01.1999 r.) na zaproszenie lidera konsorcjum międzynarodowego z tytułu ubiegania się grupy inicjatywnej, w skład której prof. P. Szefer wchodził, o projekt  ENRICH (MAS3-CT97-0124) pod egidą V Ramowego Programu Badań Rozwoju Technologii Unii Europejskiej. Pokłosiem pobytu naukowego prof. P. Szefera w Plymouth była możliwość edytowania wydrukowanego 5 lat później i zatytułowanego „Estuaries and other brackish areas – pollution barriers or sources to the sea?” pokonferencyjnego (ECSA) woluminu okolicznościowego prestiżowego czasopisma <em>Marine Pollution Bulletin</em> (Pergamon-Elsevier, 2004, 49, 147-276) we współpracy zarówno z liderem tegoż konsorcjum Prof. G. Millward'em jak i z jednym spośród wiodących ekspertów prestiżowej Komisji Helsińskiej HELCOM, tj. Dr. E.L. Poutanen - EU Maritime Director (Ministry of Environmental Protection, Finlandia).
Prof. Piotr Szefer z prof. G. Kowalewską (IO-PAN w Sopocie) oraz dr M.J. Belzunce-Segarra (AZTI, Hiszpania) na tle zabytkowego kościoła w Lizbonie po wygłoszeniu wykładu przez prof. P. Szefera na zaproszenie organizatorów konferencji w ramach posiedzenia europejskiej sieci badawczej SedNet (SedNet 3rd Workshop, Lizbona, Portugalia, 29-31.01.2004) pod przewodnictwem prof. D. Barceló Cullerés’a  z IDAEA-CSIC oraz ICRA (Hiszpania), wybitnego uczonego, autora/współautora ok. 800. publikacji o zasięgu międzynarodowym, w tym ok. 40. rozdziałów w książkach, a ponadto edytora/autora ok. 20. książek.
Chwila koncentracji przed udaniem się na eksplorację strefy pływowej u japońskich wybrzeży Wyspy Kyushu, Pacyfik (Japonia, kwiecień 1994). Efektem współpracy było opublikowanie cyklu prac na łamach czasopism z listy filadelfijskiej, tj. w <em>Archives of Environmental Contamination & Toxicology</em> (Springer 1997), <em>Bulletin of Environmental Contamination & Toxicology</em> (Springer 1997), <em>Applied Geochemistry</em> (Pergamon Press – Elsevier, 1998), <em>Science of the Total Environment</em> (Elsevier, 1999), <em>Environmental Pollution</em> (Elsevier, 2006).
Prof. Piotr Szefer z prof. G.P. Glasby’m z Sheffield University, Wielka Brytania (pierwszy z lewej), ówczesnym doktorantem Anis Ahmed Ali z University of Aden, Jemen (w środku) oraz z prof. Kunio Ikuta z Myazaki University, Japonia w Katedrze Chemii Analitycznej AMG (Gdańsk, październik 1993).
W czasie pobytu konferencyjnego w Amsterdamie (International Congress of Engineers and Scientists for Global Responsibility "Challenges of Sustainable Development", Amsterdam, Holandia, 22-25.08.1996). Późniejszym akcentem udziału w tej konferencji było opublikowanie na łamach <em>Archives od Environmental Contamination & Toxicology</em> (Springer, 1997) zaprezentowanych na tym sympozjum wyników badań prowadzonych z zespołem naukowców z Miayzaki University (Japonia). Pobyt w Amsterdamie kojarzy się z późniejszym nawiązaniem współpracy polsko-holenderskiej uwieńczonej opublikowaniem z prof. H. Hummel’em z Netherlands Institute of Ecology artykułu w <em>Environmental Pollution</em> (Elsevier, 2006) z udziałem 13. autorów wywodzących się z 12. różnych krajów.
Otwarcie w dniu 6 maja 1997 r. uroczystych ogólnopolskich obchodów 50-lecia Wydziału Farmaceutycznego AMG oraz 50-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przez dziekana Wydziału Farmaceutycznego AMG, prof. Piotra Szefera z udziałem (od lewej) JM. Rektora AMG – prof. Zdzisława Wajdy, Prorektorów w osobach prof. Jerzego Krechniaka, prof. Czesława Barana oraz prof. Zenona Aleksandrowicza, a także Prezesa Zarządu Głównego PTFarm - prof. Witolda Wieniawskiego oraz Prezesa Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej – dr Stanisława Vogla. Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością również tak znamienite osobistości jak ks. abp Tadeusz Gocłowski, byli Rektorzy AMG, Rektorzy Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni wraz z Dziekanami Wydziałów Chemicznych PG i UG, Dziekani wszystkich krajowych Wydziałów Farmaceutycznych Akademii Medycznych, a ponadto Wydziału BGiO UG, Dyrektorzy Instytutów naukowych i inni. Sprawozdanie z tej uroczystości opublikowano w <em>Gazecie AMG</em> (78, czerwiec 1997, str. 4-7 wraz z 4-stronicową wkładką z barwnymi fotografiami) oraz na łamach <em>Ann. Acad. Med. Gedan.</em> (1998, 28, 175-184).
Prof. P. Szefer z żoną Krystyną - dr n. farm. goszczą u siebie w domu dra B.-S. Kim’a z żoną Esterą oraz synkiem Yoon'em. Dr Kim wykonywał część ekoanalityczną swojej pracy doktorskiej w Seoul National University pod kierunkiem prof. P. Szefera, a w latach 2001-2003 był zatrudniony w charakterze adiunkta w kierowanej przez prof. P. Szefera Katedrze i Zakładzie Bromatologii AMG (Gdańsk, grudzień 2001).
Prof. Piotr Szefer w Kraju Basków oczekuje na rejs rzeką Ria de Bilbao uchodzącą do Zatoki Biskajskiej, przy okazji odbywającego się w AZTI (San Sebastian, Hiszpania, 26-30.05.1999 r.) spotkania konsorcjum międzynarodowego, w skład którego wchodził, z tytułu aplikacji o grant COSBI pod auspicjami V Ramowego Programu Badań Rozwoju Technologii Unii Europejskiej. Pokłosiem tej wizyty było rozwinięcie i pogłębienie współpracy naukowej z liderem konsorcjum Dr M.J. Belzunce-Segarra, która przebywała 3 lata wcześniej, tzn. w dn. 30.05-30.09.1996 r. w laboratorium prof. P. Szefera w Katedrze Chemii Analitycznej AMG. Współpraca zaowocowała opublikowaniem wspólnych prac na łamach kilku czasopism filadelfijskich, m.in. w <em>Archives of Environmental Contamination & Toxicology</em> (Springer 1999), <em>Environmental Pollution</em> (Elsevier, 2006) oraz rozdziału autorstwa M.J. Belzunce-Segarra w książce wydanej przez Maralte pod redakcją m.in. prof. P. Szefera w 2012 r.
Spotkanie naukowe z prof. C.-B. Lee oraz Jego doktorantami w School of Earth and Environmental Sciences, Seoul National University (Korea Płd, grudzień 2000).
Prof. P. Szefer w laboratorium analitycznym ICP-MS w Environmental Science and Technology Department w Roskilde (Dania, czerwiec 1996). Wizyta w ww. światowej klasy laboratorium wynikała z realizacji zadań badawczych w ramach grantu NATO EST.CLG 975811 (patrz podpis pod zdjęciem nr 30), tematycznie nawiązujących do ówczesnych zainteresowań naukowych prof. P. Szefera, którego kompetencje badawcze w obszarze ekoanalityki znalazły swoje potwierdzenie w jego wyborze przed niemal 25 laty w skład Komitetu Chemii Analitycznej PAN. W tym Komitecie nieprzerwanie działa do chwili obecnej, sprawując w nim od 2007 r. funkcję przewodniczącego Komisji/Zespołu Analityki Żywności. Wartym odnotowania jest fakt, że prof. P. Szefer po raz kolejny wszedł w skład Komitetu Chemii Analitycznej PAN w kadencji 2015-2018 w wyniku ogólnopolskich wyborów, w których uczestniczyli samodzielni pracownicy nauki w zakresie chemii analitycznej.
W przerwie obrad XL Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego i SIiTPCh (Gdańsk, 22-26.09.1997) odbywającego się w siedzibie NOT w Gdańsku. Organizatorami Zjazdu były: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej oraz kierowany przez dziekana prof. P. Szefera Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku. Prof. P. Szefer wchodził w skład Komitetu Organizacyjnego tegoż Zjazdu, któremu przewodniczył ówczesny (1990-1996) dziekan Wydziału Chemii UG, prof. Jerzy Błażejowski. Był to jeden z najliczniejszych w historii zjazdów, bowiem wzięło w nim udział ok. 1500 uczestników, w tym wielu wybitnych specjalistów z zagranicy. O randze tego wydarzenia świadczy fakt wygłoszenia jednego z wykładów plenarnych przez prof. P. H. L. Walter'a, ówczesnego prezesa elekta Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego (<em>Gazeta AMG</em>, 84, grudzień 1997, str. 16). Godną uwagi jest działalność prof. P. Szefera na rzecz PTChem. Otóż wchodził on w latach 2007-2009 w skład władz tego towarzystwa naukowego, tj. Głównej Komisji Rewizyjnej, a ponadto od niemal 20 lat pełni funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału Gdańskiego PTChem.
Prof. Piotr Szefer po przylocie do Tokio w jednym z wieżowców w tej metropolii tuż przed wizytą w siedzibie Japanese Society for the Promotion of Science (JSPS), aby następnie udać się na dworzec lotniczy w celu dotarcia na południe Japonii, tj. do Miyazaki (Japonia, marzec, 1994).
Prof. Piotr Szefer bezpośrednio po przylocie z kraju via Tokio do Miyazaki w marcu 1994 r. tuż przed udaniem się do Miyazaki University celem kontynuacji współpracy badawczej. Współpraca ta została zainicjowana przez prof. Kunio Ikuta w czerwcu 1991 r., w wyniku której naukowiec z Japonii przebywał przez 0,5 roku z wizytą naukową w laboratorium prof. P. Szefera w Katedrze Chemii Analitycznej AMG, tj. od 3.05 do 2.11.1993 r.
Udzielenie Absolutorium przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego AMG, prof. Stanisława Gilla (3.06.1972).
W trakcie spotkania naukowego w Andhra University, Visakhapatnam (Indie, marzec 1996).
W czasie pobytu konferencyjnego w Rzymie (3rd International IUPAC Symposium "Trace Elements in Food", Rzym, Włochy, 1-3.04.2009). Uczestnictwo w konferencji było wspaniałą okazją do odwiedzenia Watykanu. Udział w konferencji zaowocował m.in. opublikowaniem przedstawionych w jej ramach rezultatów badawczych w takich czasopismach filadelfijskich jak <em>Food Analytical Methods</em> (Springer, 2012) oraz <em>Environmental Monitoring & Assessment</em> (Springer, 2013a, 2013b). Pobyt we Włoszech kojarzy się z wcześniejszym nawiązaniem współpracy z prof. M. Conti’m z Universita La Sapienza w Rzymie polegającej na przygotowaniu przez Niego jednego z rozdziałów książki zatytułowanej "Mineral Components in Foods" pod redakcją prof. P. Szefera i prof. J.O. Nriagu, wydanej w 2007 r. przez światowe wydawnictwo Boca Raton – Taylor & Francis (USA). Innym akcentem przywołującym skojarzenia z pobytem konferencyjnym w Rzymie było powołanie prof. P. Szefera w skład Międzynarodowego Komitetu Naukowego Sympozjum ICHMET-16, które odbyło się w dniach 22-27.09.2012 r. w tej metropolii.
Prof. Piotr Szefer na Placu Świętego Piotra (Watykan, 3.04.2009). Pobyt w tak kultowym miejscu wywołał wspomnienia z III pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, która miała miejsce w dniach 8-14.06.1987 r. Osobisty wymiar tego wydarzenia nabiera szczególnej wagi, gdyż Piotr Szefer wchodził wówczas w skład służby porządkowej „Semper Fidelis”, pełniącej swoją zaszczytną funkcję porządkową w przededniu jak i w trakcie odprawionej w podniosłej atmosferze „Solidarności” w dn. 12 czerwca mszy papieskiej na gdańskiej Zaspie.
Prof. P. Szefer po wygłoszeniu wykładu w trakcie wizyty naukowej z prof. G.P. Glasby’m (Sheffield University, Anglia) w Institut für Petrographie und Geochemie, Karlsruhe University (Niemcy, listopad 1995) w czasie realizacji zadań badawczych w ramach grantu NATO (ENVIR.CRG 950373). Efektem tej współpracy było opublikowanie pracy na łamach <em>Chemosphere</em> (Elsevier, 1999), a także wielu innych artykułów naukowych firmowanych przez Elsevier, w tym okolicznościowego woluminu światowego periodyku naukowego <em>Applied Geochemistry</em> (Guests Editors: Szefer P., Glasby G. P. „Geochemical Investigations of the Baltic Sea and surrounding areas”. Pergamon – Elsevier Science Ltd., 1998, 13, 285-413) wydawanego pod patronatem prestiżowego towarzystwa naukowego, tj.  International Association of Geochemistry and Cosmochemistry. Wartym odnotowania jest fakt, że prof. G.P. Glasby jest wybitnym uczonym, edytorem 2. książek wydanych przez Elsevier oraz autorem kilkuset publikacji, w tym kilku prac opublikowanych w <em>Science</em> i <em>Nature</em> (London).
Prof. P. Szefer (wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego) z prof. J. Namieśnikiem (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) oraz prof. A. Hulanickim (przewodniczący Komitetu Naukowego) za stołem prezydialnym w czasie otwarcia Vth Polish Conference on Analytical Chemistry o zasięgu międzynarodowym (zorganizowanej na Politechnice Gdańskiej w dniach 3-8.09.1995 r.). Ukoronowaniem 25-letniej współpracy naukowej z prof. J. Namieśnikiem było zredagowanie wspólnej książki pt. Analytical Measurements in Aquatic Environments” wydanej w 2010 r. przez CRC Press – Taylor & Francis (USA).
Prof. P. Szefer stojący obok prof. S.W. Fowler’a z IAEA, Monako (pierwszy z lewej) oraz prof. G.P. Glasby’ego z Sheffield University, Anglia z dr. T. Neumann’em z Karlsruhe University, Niemcy (z prawej strony) w trakcie spotkania w „Dworze Artusa” na Starówce Gdańskiej przy okazji Vth Polish Conference on Analytical Chemistry o zasięgu międzynarodowym (zorganizowanej na Politechnice Gdańskiej w dniach 3-8.09.1995 r.).  Prof. P. Szefer jako wiceprzewodniczący, był m.in. odpowiedzialny za zorganizowanie sesji z udziałem zaproszonych przez niego wykładowców z 12 krajów, w tym powyżej wymienionych gości wraz z prof. H. Kunzendorf’em (Riso National Laboratory, Roskilde, Dania), z którymi została zainicjowana współpraca naukowa. Wśród zaproszonych przez prof. P. Szefera wykładowców znajdowały się również takie osobistości naukowe jak prof. E. M. Emelyanov (Institute of Oceanology RAS, Atlantic Branch, Kaliningrad, Rosja), prof. L. Brügmann (Stockholm University, Szwecja), prof. A. Gaigalas, (Vilnius University, Litwa), prof. M. Vircavs (University of Latvia, Ryga, Łotwa) i inni. Wartym odnotowania jest fakt, że Panel recenzentów KBN doceniając rangę konferencji oraz renomę naukową zaproszonych wykładowców, pozytywnie zaopiniował opracowany przez prof. P. Szefera grant na dofinansowanie konferencji, przyznając pełną dotację na pokrycie kosztów pobytu naukowego dla wszystkich zaproszonych gości, podczas gdy koszty ich podróży zostały zrefundowane z grantu przyznanego prof. P. Szeferowi i realizowanego w ramach Międzynarodowego Programu LOICZ.
Po przybyciu taborem kolejowym oraz autobusowym na północ od Koła Podbiegunowego wzdłuż Półwyspu Skandynawskiego (Sztokholm-Lulea-Narwik-Tromsø), prof. P. Szefer z grupą innych uczestników (nieuwidocznionych na zdjęciu) konferencji: International Symposium on the Biology of Marine Mammals in the Northeast Atlantic w Tromsø (Norwegia, 29.11-1.12.1994) w trakcie pomyślnego oczekiwania na pojawienie się zorzy polarnej w noc polarną na tle oświetlonego mostu prowadzącego na wyspę Tromsøya. Pokłosiem udziału prof. P. Szefera w tymże sympozjum jest współautorstwo rozdziału w pokonferencyjnej monografii książkowej opublikowanej przez Elsevier w 1995 r. Innym efektem uczestnictwa w konferencji norweskiej było opublikowanie na łamach <em>Archives of Environmental Contamination & Toxicology</em> (Springer, 2002) wspólnie z prof. C. Lockyer (Danish Institute of Fisheries Research, Dania) i dr J. Jensen z Greenland Environmental Research Institute (Kopenhaga, Dania) oraz z innymi autorami, wyników badań częściowo prezentowanych na konferencji. Współpraca ta została zainicjowana w czasie pobytu dr J. Jensen w czerwcu 1996 r. w laboratorium prof. P. Szefera, a następnie rozwinięta w trakcie pobytu naukowego prof. P. Szefera w tym samym miesiącu w Roskilde (Dania). Pobyt w Tromsø kojarzy się również z nawiązaniem współpracy badawczej z prof. G.W. Gabrielsen’em z Norwegian Polar Institute, Tromsø, z którym prof. P. Szefer wchodził w skład grupy eksperckiej MB ESF. Współpraca ta została uwieńczona opublikowaniem w 2011 r. wieloautorskiej książki (patrz podpis pod zdjęciem nr 55), a ponadto pracy w <em>Environmental Monitoring & Assessment</em> (Springer, 2010) dotyczącej, najogólniej rzecz ujmując, oceny statusu antropogenicznego sektora arktycznego.
Przygotowania z prof. H.M. Fernandes’em z CNEN do eksploracji Zatoki Sepetiba, Atlantyk (Brazylia, kwiecień 1996). Pokłosiem współpracy było opublikowanie wyników badań na łamach czasopisma ‘filadelfijskiego’, t.j. w <em>Environmental Pollution</em> (Elsevier, 2006).
Prof. Piotr Szefer w czasie rozmowy przed wygłoszeniem wykładu w Laboratorio de Radioisotopos (UFRJ) Eduardo Penna Franca, Universidade Federal do Rio de Janeiro, CCS (Brazylia, kwiecień 1996). Na zdjęciu stoją prof. H.M. Fernandes z CNEN (pierwszy od lewej strony) oraz prof. W.C. Pfeiffer z UFRJ (drugi z prawej) z 2. innymi naukowcami z tego Uniwersytetu. Tematem rozmowy były reminiscencje prof. W.C. Pfeiffer'a z jego wyprawy badawczej do Amazonii w ramach międzynarodowego programu badawczego dotyczącego oceny statusu ekotoksykologicznego badanego obszaru w aspekcie ekspozycji miejscowej ludności (tubylców, poszukiwaczy złota, dealerów) na pary uwalnianej do atmosfery rtęci z amalgamatu złota, otrzymywanego przez poszukiwaczy samorodków tego metalu, które pozyskuje się z Amazonki na etapie obróbki złotonośnego piasku rzecznego. Ta niezmiernie interesująca specjacyjna tematyka badawcza została przedstawiona w opublikowanej w 1992 r. przez prof. W.C. Pfeiffera z prof. J.-O. Nriagu i innymi współpracownikami pracy pt. „Mercury pollution in Brazil” na łamach <em>Nature</em> (London), a ponadto w cyklu prac opublikowanych z m.in. badaczami japońskimi w <em>Science of the Total Environment</em> (1989. 1995, 2006).
Spotkanie naukowe z prof. H. Kunzendorf'em, po wygłoszeniu wykładu przez prof. P. Szefera, w ramach realizowanego grantu NATO (EST.CLG 975811) w Environmental Science and Technology Department w Roskilde (Dania, czerwiec 1996). Efektem tej współpracy było opublikowanie wyników badań w <em>Science of the Total Environment</em> (Elsevier, 2004), <em>Applied Geochemistry</em> (Pergamon Press-Elsevier, 1998) i <em>Environmental Pollution</em> (Elsevier, 2006). Prof. H. Kunzendorf jest wybitnym specjalistą z zakresu geochemii, edytorem książki wydanej przez Elsevier oraz autorem wielu prac opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej.
Prof. Piotr Szefer z doktorantami z Miyazaki University (Japonia, kwiecień-maj 1994).
Dyplomatorium  na Wydziale Farmaceutycznym AMG (Gdańsk, listopad 1998). Przemawia dziekan Wydziału prof. Piotr Szefer. Za stołem prezydialnym siedzą od lewej: JM Rektor AMG, prof. Zdzisław Wajda; Prorektor ds. Nauki, prof. Jerzy Krechniak; Prorektor ds. Klinicznych, prof. Czesław Baran; Prorektor ds. Dydaktyki, prof. Zenon Aleksandrowicz; Prodziekani, prof. Wiesława Stożkowska oraz prof. Franciszek Sączewski. Sprawozdanie z tej uroczystości opublikowano na łamach <em>Gazety AMG</em> (97, styczeń 1999, str. 4-11).
Prof. Piotr Szefer w pobliżu Centrum Konferencyjnego w Denver w trakcie konferencji organizowanej pod auspicjami ELSEVIER SCIENCE L.T.D. (“First International Symposium, IEP '98 Issues in Environmental Pollution”, Denver, Colorado, U.S.A., 23-26.08.1998). Pokłosiem udziału prof. P. Szefera w tym sympozjum było zarówno nawiązanie współpracy z dr. S. Nicholson'em z University of Hong Kong jak i zaprezentowanie na tejże konferencji pracy eko- i biochemometrycznej, która w późniejszym okresie w rozszerzonej formie została opublikowana z udziałem 13. autorów z 11. krajów na łamach <em>Environmental Pollution</em> (Elsevier, 2006).
Prof. Piotr Szefer w czasie pobytu w Hong Kongu w ramach odbywającej się tam konferencji (12th International Symposium on Biological Indicators, Hong Kong, 2-5.12.2003 r.) przed spotkaniem z dr S. Nicholson'em z University of Hong Kong, z którym została zainicjowana 5 lat wcześniej współpraca badawcza przy okazji konferencji w Denver, Colorado (USA). Współpraca ta zaowocowała m.in. opublikowaniem wspólnej pracy w <em>Marine Pollution Bulletin</em> (Elsevier, 2003). Innym efektem udziału w tej konferencji było m.in. opublikowanie zaprezentowanych na niej wyników badań na łamach <em>Environmental Science & Technology</em> (American Chemical Society, 2004), <em>Environmental Pollution</em> (Elsevier, 2006) i <em>Chemosphere</em> (Elsevier, 2010).
Prof. P. Szefer z żoną Krystyną – doktorem nauk farmaceutycznych przyjmują u siebie w domu prof. G.P. Glasby’ego z Sheffeld University oraz 'świeżo upieczonego' doktora Anisa Ahmeda Ali (University of Aden) z małżonką (Gdańsk, 1997).
Prof. P. Szefer przed Centrum Konferencyjnym w Monako (World Marine Mammal Science Conference ECS. Monte Carlo, Monako, 20-24.01.1998 r.) tuż przed spotkaniem naukowym z prof. S.W. Fowler’em z IAEA (Monako), w czasie którego zapadła decyzja o pogłębieniu współpracy badawczej (uwieńczonej publikacją w <em>Environmental Pollution</em>, Elsevier, 2006) nawiązanej wcześniej, bo we wrześniu 1995 r. przy okazji odbywającej się w Gdańsku Vth Polish Conference on Analytical Chemistry. Prof. S.W. Fowler jest uczonym o światowej renomie, autorem kilkuset publikacji w tym kilkunastu prac opublikowanych w <em>Science</em> i <em>Nature</em> (London). Efektem zaprezentowanych przez prof. P. Szefera na tym sympozjum wyników badań było ukazanie się drukiem pracy, skądinąd w poszerzonej i pogłębionej formie, na łamach <em>Archives of Environmental Contamination & Toxicology</em> (Springer, 2002).
Prof. Piotr Szefer wygłasza wykład w czasie swojej wizyty naukowej w Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia, UNAM (Mazatlan, Meksyk, luty 1996).
Prof. Piotr Szefer w towarzystwie przypadkowo spotkanego, miejscowego Bengalczyka w trakcie swojej podróży do wschodnich wybrzeży Oceanu Indyjskiego w celu nadzorowanego przez prof. S. Satyanarayana z Andhra University rekonesansu przybrzeżnej strefy Zatoki Bengalskiej (Indie, marzec 1996). Wartym odnotowania jest to, że opublikowana z hinduskim zespołem autorskim praca na łamach <em>Marine Pollution Bulletin</em> (Elsevier, 2004) dotyczy materiału badawczego pochodzącego właśnie z tego obszaru geograficznego (patrz podpis pod zdjęciem nr 51).
Pobieranie materiału badawczego z dr. S.R. Guerrero Galvan’em z UNAM w strefie pływowej wybrzeży Meksyku, tj. Estero de Urias Lagoon w pobliżu Zatoki Kalifornijskiej, Pacyfik (Mazatlan, luty 1996). Efektem współpracy było opublikowanie prac na łamach czasopism z listy filadelfijskiej, tj. w <em>Environment International</em> (Elsevier, 1998) i <em>Environmental Pollution</em> (Elsevier, 2006).
Prof. Piotr Szefer po spotkaniu naukowym z prof. R. Salminen'em, Dyrektorem Geological Survey of Finland, we wzorcowym, cieszącym się międzynarodową reputacją w branży analitycznej laboratorium GSF, Espoo, Helsinki (Finlandia, sierpień 1995). Jeszcze w tym samym roku dr H. Vallius z tej instytucji wygłosi na zaproszenie prof. P. Szefera wykład na międzynarodowej konferencji Vth Polish Conference on Analytical Chemistry (Gdańsk, 3-8.09.1995).
Za stołem prezydialnym: prof. Piotr Szefer w charakterze głównego organizatora konferencji oraz prof. Regina Olędzka –przewodnicząca Komitetu Naukowego w trakcie otwarcia Ogólnopolskiego Sympozjum Bromatologicznego (Gdańsk, 18-19.09.2003). Pokłosiem tej konferencji było zainicjowanie wydania suplementu konferencyjnego czasopisma ogólnopolskiego <em>Bromatologia i Chemia Toksykologiczna</em> (Redaktorzy gościnni: Szefer P., Malinowska E.; Wartość Zdrowotna i Zanieczyszczenia Żywności, Gdańsk, 2003, str. 1-445), który zapoczątkował tradycję cyklicznego corocznego publikowania pokonferencyjnych woluminów okolicznościowych ww. periodyku naukowego wydawanego pod egidą Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Przed udaniem się na rekonesans oraz odłów materiału badawczego wzdłuż japońskich wybrzeży Kyushu (Urashiro, Akamizu, Saganoseki), Pacyfik, (Japonia, kwiecień 1994) w celu późniejszej obróbki analitycznej przez prof. P. Szefera zebranych preparatywnych próbek biologicznych w miejscowym laboratorium polowym, które po ich przetransportowaniu do kraju były analizowane, podobnie jak materiał pobrany przez prof. P. Szefera w innych akwenach światowych, pod kątem obecnych w nich metali śladowych. Ciekawostką było zaobserwowanie w przypadku pochodzących z Saganoseki ostryg <em>C. gigas</em> tzw. syndromu „Blue oyster phenomenon”, unikalnego w skali światowej zjawiska występującego wg dzisiejszej wiedzy wyłącznie w tym regionie Wszechoceanu, co było efektem ekstremalnego stopnia bioakumulacji miedzi u osobników ww. gatunku, uwalnianej do wody ze zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej zakładów metalurgicznych. Tkanka miękka ostryg zamieszkujących obszar Saganoseki odznaczała się zamiast jasno-beżową, intensywnie szmaragdową barwą, wywołaną nadzwyczajnie wysokimi poziomami miedzi pochodzenia antropogenicznego (<em>Bulletin of Environmental Contamination & Toxicology</em>, Springer, 1997).
Prof. Piotr Szefer – dziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1996 - 2002. W czasie sprawowania przez niego tego urzędu Wydział Farmaceutyczny AMG uzyskał w dn. 4.06.1998 r. po raz pierwszy najwyższą kategorię A przyznaną przez Komitet Badań Naukowych. Aktualnie Wydział jest również zakwalifikowany przez MNiSW do najwyższej Kategorii A+, przy czym recenzenci rekomendujący kandydaturę prof. P. Szefera do przyznanej mu w 2014 r. indywidualnej Nagrody Ministra Zdrowia za całokształt dorobku, osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej konstatują, że prof. P. Szefer „ma też swój udział jakościowy i ilościowy w otrzymaniu przez Wydział Farmaceutyczny prestiżowego statusu KNOW” lub „znacznie przyczynił się do faktu, że jego macierzysty Wydział uzyskał w 2012 r. prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)”.
Prof. Piotr Szefer wygłasza wykład w czasie swego pobytu naukowego w University of Aden (Jemen, marzec 1995).
Eksploracja Zatoki Adeńskiej, Ocean Indyjski (Jemen, marzec 1995). Pokłosiem współpracy było opublikowanie cyklu prac w czasopismach ‘filadelfijskich’, t.j. w <em>Marine Pollution Bulletin</em> (Elsevier, 1995), <em>Environment International</em> (Elsevier, 1997), <em>Applied Geochemistry</em> (Pergamon Press – Elsevier, 1998), <em>Environmental Pollution</em> (Elsevier, 1999, 2006).
Przed uroczystością urodzinową wnuka Filipka.
Prof. Piotr Szefer z niektórymi przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji (3rd Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, Bangkok, 12-15.12.2005) zorganizowanej pod patronatem księżniczki Tajlandii prof. dr Chulabhorn Mahidol, goszczącej w późniejszych latach 2-krotnie, tj. 19.06.2008 r. oraz 15.05.2009 r. w murach Akademii Medycznej w Gdańsku. Pobyt naukowy w Bangkoku przywołuje skojarzenie z faktem recenzowania przez prof. P. Szefera 5. rozpraw opracowanych przez doktorantów z Indochin, tj. w 1996 r. z Wietnamu, w latach 2012 i 2015 z Universiti Putra (Malezja) oraz w latach 2013 i 2015 z Tajlandii (Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok; Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University, Bangkok).
Piotr Szefer z córką Magdaleną (z lewej) w czasie spotkania z dr Marią J. Belzunce Segarra z AZTI, Hiszpania (Gdańsk, 2000 r.).
Prof. Piotr Szefer przed odlotem do kraju via Mexico City w pobliżu dworca lotniczego w Mazatlan (Meksyk) po odbyciu wizyty naukowej w Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia, UNAM w lutym 1996 r.
W trakcie uroczystej promocji doktorantów AMG na stopień naukowy doktora odbywającej się tradycyjnie w „Dworze Artusa” (Gdańsk, kwiecień, 1998).
Prof. Piotr Szefer przed wygłoszeniem anonsowanego przez Prof. S. Satyanarayana wykładu w sali audytoryjnej Andhra University w Visakhapatnam (Indie, marzec 1996). Ten pobyt umożliwił rozszerzenie współpracy naukowej polsko-hinduskiej przejawiającej się m.in. recenzowaniem przez prof. P. Szefera 8. prac doktorskich wykonanych w Indiach jak i publikacją z dr K. Selvaraj’em i dr. R. Mohan’em z University of Madras pracy na łamach <em>Marine Pollution Bulletin</em> (Elsevier, 2004).
Spotkanie w dniu 26.10.1999 r. delegacji z Uniwersytetu Nagoya z uczestnikami nadzwyczajnego posiedzenia Senatu reprezentującymi AMG, na którym po prezentacji strony japońskiej przez dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Nagoya wszyscy zebrani wysłuchali omówienia dotychczasowej współpracy między obydwiema uczelniami. Ze strony polskiej krótką charakterystykę efektów i perspektyw w tym zakresie przedstawili dziekani poszczególnych Wydziałów AMG (ten fakt odnotowano w styczniowym numerze <em>Gazety AMG</em>, str. 2 i str. 10, 2000). Prof. P. Szefer jako dziekan omówił m.in. osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału Farmaceutycznego będące wynikiem współpracy z partnerami z Japonii. Korzystając z okazji prof. P. Szefer podzielił się z zebranymi swoimi osobistymi refleksjami wynikającymi zarówno z półrocznej wizyty naukowej zaproszonego przez niego profesora z Miyazaki University jak i swoich własnych odczuć w trakcie pobytu naukowego w Japonii. Godnym odnotowania jest fakt, iż prof. P. Szefer znalazł się w gronie tych przedstawicieli AMG, którzy w uznaniu zasług na polu współpracy ze stroną japońską zostali odznaczeni Medalem „Nagoya University School of Medicine”.
Prof. Piotr Szefer z prof. Jackiem Namieśnikiem  (pierwszy z prawej) i prof. Piotrem Konieczka (w środku) z Politechniki Gdańskiej oraz z prof. Jozefem Pacyna z małżonką dr Elisabeth Pacyna z NILU (Norwegia) w czasie zaaranżowanego przez organizatorów konferencji zwiedzania Taipei przy okazji uczestnictwa w światowej konferencji ICHMET-14 (Tajwan, 16-23.11.2008) podczas której zapadła decyzja zorganizowania kolejnej konferencji z tego cyklu w Gdańsku w dniach 19-23.09.2010. Faktycznie, to wydarzenie naukowe dużej rangi odbyło się w planowanym terminie na Politechnice Gdańskiej, któremu przewodniczył prof. J. Namieśnik. Prof. J. Pacyna i prof. P. Szefer byli zaangażowani we współorganizację tegoż sympozjum wchodząc w skład Komitetu Organizacyjnego oraz Międzynarodowego Komitetu Naukowego ICHMET-15. Efektem tej konferencji było m.in. opublikowanie w 2012 r. książki zredagowanej przez profesorów J.O. Nriagu, J. Pacyna, P. Szefera, B. Markert’a, S. Wünschmann oraz J. Namieśnika i wydanej przez międzynarodowe wydawnictwo Maralte (Holandia) na bazie wybranych i zrecenzowanych prac zaprezentowanych w ramach ICHMET-15.
W przerwie obrad konferencyjnych ICHMET-15 (Gdańsk, 19-23.09.2010) stoją od lewej strony: prof. M. Biziuk z Politechniki Gdańskiej, prof. P. Szefer oraz dr S. Wünschmann z prof. B. Markertem z EISN-Institute (Niemcy). Przewodniczącymi Międzynarodowego Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego konferencji byli odpowiednio uczeni o światowej renomie, tj. prof. J.O. Nriagu z Michigan University (USA) oraz prof. J. Namieśnik z Politechniki Gdańskiej. Efektem ścisłej współpracy prof. P. Szefera z ww. partnerami naukowymi jest opublikowanie 3. książek firmowanych przez światowe wydawnictwa Boca Raton – Taylor & Francis (USA) oraz Maralte (Holandia). Godnym odnotowania jest fakt, że prof. J.O. Nriagu jest redaktorem/autorem ok. 30. książek o zasięgu międzynarodowym oraz kilkuset publikacji, w tym kilkunastu prac opublikowanych na łamach <em>Science</em> oraz <em>Nature</em> (London). Prof. B. Markert opublikował ok. 20. książek o zasięgu międzynarodowym oraz kilkaset prac i rozdziałów książkowych. Prof. J. Namieśnik jest redaktorem/autorem 7. książek oraz kilkuset prac, w tym rozdziałów książkowych.
8. spośród 14-osobowego składu ekspertów pochodzących z 10. krajów w przerwie posiedzenia WG POL Marine Board – European Science Foundation w Brukseli (styczeń 2008). Takie panele eksperckie organizowane w latach 2007-2010 w Brukseli, Ostendzie (Belgia) i Oslo (Norwegia) z udziałem ekspertów z Anglii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji oraz prof. P. Szefera reprezentującego, w opinii recenzenta, „w tej elitarnej grupie stronę polską” będącego „jednocześnie ekspertem współpracującym z Polskim Punktem Koordynacyjnym EFSA (European Food Safety Authority)" oraz WGMS-ICES. Efektem 4-letniej współpracy ekspertów było wydanie w 2011 r. opracowania  książkowego pt. „Monitoring Chemical Pollution in Europe’s Seas – Programmes, Practices and Priorities for Research” – dokumentu prezentującego, wg recenzenta, „przemyślenia i wnioski całej grupy ekspertów przedyskutowane w trakcie roboczych kontaktów i spotkań .... Kluczowym celem tej pozycji wydawniczej jest m.in. wskazanie priorytetów badawczych i kierunków rozwojowych, które powinny być brane pod uwagę przez Komitety Programowe oraz gremia odpowiedzialne za rozwój jak i finansowanie międzynarodowych projektów badawczych”.
W trakcie zebrania grupy eksperckiej WGPOL MB-ESF z udziałem gospodarza tegoż sprawozdawczego posiedzenia, tj. Larsa Horna piastującego funkcję Chair of the European Science Foundation’s Marine Board. Ten tzw. ‘wrap-up meeting’ miał miejsce w dniach 14-15.12.2009 r. w siedzibie Research Council of Norway (Oslo, Norwegia).
Zorganizowana przez prof. Piotra Szefera sesja plenarna Komitetu Badań Morza PAN obradująca 27.06.2012 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Zgodnie z porządkiem dziennym zebrania prof. Piotr Szefer zapoznał zebranych z osiągnięciami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie badań przyrodniczych środowiska morskiego. Scharakteryzował również całokształt wypracowanych w ciągu 40 lat przez siebie wraz z zespołem osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie m.in. oceanografii chemicznej, eko- i bioanalityki. Wartym odnotowania jest fakt, że prof. P. Szefer został wybrany na kolejną kadencję (na lata 2016-2020) w skład Komitetu Badań Morza PAN na rzecz którego działa, podobnie jak w przypadku Komitetu Chemii Analitycznej PAN, od niemal ćwierć wieku (patrz podpisy pod zdjęciami nr 16 i 58).
Prof. Piotr Szefer w trakcie wykładu inauguracyjnego wygłoszonego na zaproszenie organizatorów XI Konferencji Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, 24.10.2014). Tematyka wykładu dotyczyła uaktualnionych wybranych zagadnień zaprezentowanych w liczącej niemal 800 stron druku książce autorstwa prof. P. Szefera wydanej w 2002 r. przez światowe wydawnictwo Elsevier (Holandia). Wartym odnotowania jest fakt, iż prof. P. Szefer piastował przez 12 lat (1999-2011) funkcję przewodniczącego Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN, pod którego kierunkiem zorganizowano 6 konferencji z tego cyklu. Nie od rzeczy będzie tu wspomnieć, że sprawowanie funkcji przewodniczącego wiąże się ściśle z niemal 25-letnią działalnością prof. P. Szefera na niwie Komitetu Badań Morza PAN, w którym od 2007 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego, a przed ponad 10-laty został nominowany i wybrany do międzynarodowego konsorcjum, tj. światowego Naukowego Komitetu Badań Oceanograficznych SCOR (USA), zrzeszającego naukowców z 32 krajów.
Prof. Piotr Szefer tuż przed wygłoszeniem wykładu plenarnego na Ogólnopolskim Sympozjum Bromatologicznym (Ustroń, 8-9.06.2006). Tematyka wykładu dotyczyła zagadnień zbieżnych z analityką żywności, poruszoną w rozdziale opracowanym wspólnie z dr S. G. Capar’em z US Food & Drug Administration (USA), zamieszczonym w  książce opublikowanej w latach 2005 i 2012 przez światowe wydawnictwo CRC Press – Taylor & Francis (USA). Zaprezentowane w tym wykładzie zagadnienia nawiązywały do wcześniejszych wykładów prof. P. Szefera, w tym plenarnych, nt. chemometrycznej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (autentyczności/zafałszowań) z uwzględnieniem jadalnych zasobów morskich, wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych, m.in. na 2nd International IUPAC Symposium w Brukseli nt. "Trace Elements in Food" (7-8.10.2004, Belgia) czy International Symposium Analytical Forum 2004 (Politechnika Warszawska, 4-8.07.2004, Warszawa).
Zespół promocyjny doktora <em>honoris causa</em>, od lewej: prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek, recenzentka prof. Teresa Kowalska, doktor h.c. prof. Yvan Vander Heyden, recenzent prof. Bogusław Buszewski, recenzent prof. Piotr Szefer i promotor prof. Roman Kaliszan (fotografia wraz z jej podpisem pochodzi z <em>Gazety AMG</em>, styczeń 2014, str. 2).
Profesorowie Piotr Szefer i Anna Lebiedzińska z Tenured Professor Pawlem Kozlowskim z University of Louisville (USA) w czasie tradycyjnie organizowanego od wielu lat katedralnego spotkania Wigilijnego. Profesor P.M. Kozlowski został zatrudniony w dniu 2.01.2015 r. w Katedrze i Zakładzie Bromatologii GUMed na stanowisku Profesora Wizytującego. Profesor jest uczonym o światowej renomie. Jednym z recenzentów opiniujących Jego dorobek naukowy był prof. Arieh Warshel – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 2013 roku. Udokumentowanym efektem dotychczasowej współpracy z Zespołem naukowym kierowanym przez Prof. P. M. Kozlowskiego jest opublikowanie wyników wspólnych badań na łamach <em>Journal of Chromatography A</em> (Elsevier, 2007).
Prof. P. Szefer z dr D.B. Kim’em (Ulsan National Institute of Science and Technology - UNIST, Korea Płd) w czasie spotkania w Katedrze i Zakładzie Bromatologii GUMed w dniu 19.04.2015 r. Dr. D.B. Kim przed 17 laty odwiedził z wizytą naukową prof. P. Szefera w Katedrze Chemii Analitycznej ówczesnej AMG (wrzesień-październik 1998 r.), a po uzyskaniu stopnia doktora został zatrudniony w latach 2001-2003 na stanowisku adiunkta w kierowanej przez prof. P. Szefera Katedrze i Zakładzie Bromatologii AMG. Wyrazem docenienia na forum międzynarodowym kompetencji zawodowych dr D.B. Kim’a, m.in. w zakresie bromatologii było pełnienie przez Niego w latach  2003 – 2005 funkcji wiceprezesa firmy Cambridge Capital Corporation, a od marca 2006 -  dyrektora Platinum I&C Partners.
Zespół promocyjny doktora <em>honoris causa</em> GUMed prof. Jacka Namieśnika (fotografia pochodzi z <em>Gazety AMG</em>, Rok 25, nr 12, grudzień 2015, str. 5).
Na zdjęciu od lewej: rektor prof. Janusz Moryś, Krystyna Namieśnik, doktor <em>honoris causa</em> prof. Jacek Namieśnik, laudator prof. Piotr Szefer, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Wiesław Sawicki (fotografia wraz z jej podpisem pochodzi z <em>Gazety AMG</em>, Rok 25, nr 12, grudzień 2015, str. 8).